jaunumi

Ministru kabinets ir apstiprinājis „Elektromobilitātes rīcības plānu 2014.-2016.gadam”, uzdodot valsts akciju sabiedrībai „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) veikt elektromobilitātes vadības un koordinācijas institūcijas funkcijas jeb būt šī plāna praktiskās daļas ieviesējai Latvijā.Šie valdības uzdevumi sevī ietver virkni pasākumu, piemēram, 235 uzlādes staciju tīkla izveidošanu uz valsts galvenajiem autoceļiem; uzlādes staciju vienota sistēmnodrošinājuma izveidi, pārraudzību un pārvaldību; mājas lapa izveidošanu un uzturēšanu; sabiedrības informēšanu par elektromobilitātes priekšrocībām; dažādu pasākumu organizēšanu u.c.Elektromobilitāte ir viena no transporta jomas sastāvdaļām, un ilgtermiņā tā pilnībā ietilps transporta jomas politikā. Tā sevī ietver elektrotransportlīdzekļu (videi draudzīgi transportlīdzekļi, kas pamatā tiek darbināti ar elektromotoru) segmentu un to uzlādes infrastruktūru, kā rezultātā tiek samazināts siltumnīcas efekts, t.sk., samazināti CO2 un citi kaitīgie izmeši, mazināts apkārtējās vides trokšņu līmenis, tajā pat laikā tiek saglabātas fosilās degvielas rezerves. Trīs galvenie iemesli, kādēļ elektromobilitātes un tās attīstība ir būtiska:

  • Latvijas uzņēmumu konkurētspējas palielināšana jaunas transporta jomas radīšanai;
  • Latvijas energoneatkarības palielināšana;
  • piesārņojuma un siltumnīcefektu izraisošo gāzu samazināšana.

 Valsts mērogā finansējuma piešķiršanu elektromobilitātes atbalstam īsteno Satiksmes ministrija – Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) ietvaros, VARAM – Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) ietvaros, Ekonomikas ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija – ERAF finansējuma ietvaros, atbilstoši darbības programmai „Izaugsme un nodarbinātība”. Kopumā elektromobilitātes attīstībai ir paredzēti četri finanšu avoti:

  • Latvijas valsts budžets;
  • Eiropas Savienības fondi;
  • pašvaldību budžeti;
  • privātais līdzfinansējums.

 CSDD, saņemot uzdevumu no valdības būt par elektromobilitātes pasākumu praktisko ieviesēju, ir arī pati iesaistīta elektromobilitātes ieviešanas procesos un mēs šo praktisko iesaisti uzskatām par savu pienākumu. Tādējādi arī viss kopējais rezultāts būs veiksmīgāks – turklāt, ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas Savienības (ES) mērogā, jo CSDD uzticētie elektromobilitātes uzdevumi saistīti ne tikai ar Latvijas un tās transporta nozares ilgtspējas veicināšanu un vides kvalitātes uzlabošanu, bet arī ar ES kopīgajiem mērķiem. Ar elektrību (videi draudzīgu un atjaunojamu resursu) darbināmu transportlīdzekļu īpatsvara palielināšana ir noteikta arī kā viena no ES prioritātēm transporta jomā. Tas ļaus ilgtermiņā rūpēties par vides kvalitāti (samazinās dabai kaitīgo izmešu nonākšanu gaisā, mazinās fosilās degvielas izmantošanu, veicinās atjaunojamo energoresursu izmantošanu).

Mūsu kontakti

  • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +371 67025766